سقوط یکی از ساکنان یک ساختمان به چاهك آسانسور - پایگاه خبری نگاه ایرانیان | ایونانیوز