10:36 , 1401/5/14
کد خبر: 000014733
بازدید: 1111
با رتبه زیر 1000 ریاضی چه رشته ای را می‌توان قبول شد

در این مطلب برای افرادی که رتبه آنها زیر 1000 است با توجه به رشته تحصیلی شان در دبیرستان لیست رشته ها و محل قبولی شان گردآوری شده است.

لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 1 تا 1000 (تجربی، ریاضی و انسانی)

به گزارش پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز Ivna، در این مقاله، برای سهولت داوطلبان کنکور سراسری 1401، شرایط و رتبه لازم برای قبولی رشته های دانشگاه ها با رتبه ی 1 تا 1000 را با هم بررسی می کنیم.

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 1:

منطقهرشته قبولی
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
1داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول
1داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز
1داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
1پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه
1دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 2:

منطقهرشته قبولی
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
2داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
2دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
2پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه
2دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
2داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
2داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته تجربی سال 1400 در منطقه 3:

منطقهرشته قبولی
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
3دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
3دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول
3دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
3داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول
3دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول
3دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول
3دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه
3داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه
3دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه
3پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 1:

منطقهرشته قبولی
1مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
1دکتري پيوسته بيوتکنولوژي|دانشگاه تهران | روزانه
1فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه
1مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي
1مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
1شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه
1اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي
1مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 2:

منطقهرشته قبولی
2مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
2مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
2مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
2فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان
2مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه
2مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي
2مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
2مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
2اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد
2علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته ریاضی سال 1400 در منطقه 3:

منطقهرشته قبولی
3مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه
3مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي
3مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه
3مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه
3کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
3اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل
3اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي
3مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
3اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي سيستان و بلوچستان
3مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم
3مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
3مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه
3روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 1:

منطقهرشته قبولی
1حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
1مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه
1حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
1کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
1اموزش مشاوره و راهنمايي مشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي
1روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
1مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه
1اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه
1اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران
1اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي
1علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
1مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه
1اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان
1مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
1زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه
1جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه
1مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
1اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران
1علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه
1علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه
1اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان تهران
1فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه
1حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 2:

منطقهرشته قبولی
2کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
2حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
2اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان
2اموزش مشاوره وراهنمايي امور پرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي
2علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
2روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
2اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه
2اموزش زبان و ادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم
2مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه
2فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه
2اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران
2مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه
2مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه
2اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس
2جامعه شناسي|دانشگاه تهران | روزانه
2حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه
2فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه
2جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه
2علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه
2مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه
2علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه
2باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه
2حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه
2کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

قبولی با رتبه 1 تا 1000 رشته انسانی سال 1400 در منطقه 3:

منطقهرشته قبولی
3اموزش مشاوره و راهنمايي مشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان
3اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي
3علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
3حقوق|دانشگاه تهران | روزانه
3کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
3اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي
3اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي
3روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه
3اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان
3اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي
3اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران
3علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه
3اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي
3مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه
3فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه
3حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه
3مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه
3روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه
3علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اردبيل
3اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي
3اموزش مشاوره وراهنمايي امور پرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان
3مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

نظر شما


نظرات

اخبار پر بازدید