نابینایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد؛

دبیر علمی پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی، درباره شایع ترین بیماری ها و درمان های چشمی در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

آخرین اخبار